Zakk Wylde – Black Label Society

Zakk Wylde, Black Label Society

WJJO Band Camp – Madison WI, 08.09.2009